Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novoroční rozhovor s Mgr. Jiřím Škopem

22. 1. 2014

Rozhovor s místostarostou města Police nad Metují Mgr. Jiřím Škopem.

 

Pane místostarosto, nejprve mi dovolte popřát vše dobré v novém roce. Budeme si zároveň přát dobrou spolupráci nejen v novém roce, ale i v těch následujících. Nyní již přejděme k otázkám. Na konci roku se pro nedostatek času nestačilo uskutečnit „sezení“ s honskými  lidmi ohledně otázek investic a oprav právě na Honech. Protože některé akce jsou dlouhodobé, a v  současné době se připravuje městský rozpočet, prosíme o odpovědi na následující otázky.

Jaký je výhled revitalizace komunikace Pustina. V loňském roce sloužila jako objížďkové místo, ale byla opravena pouze obrusem. Během dešťů opět špatně schůdná. Co můžeme očekávat v roce 2014?

Jak jsem již vloni přislíbil, budeme dělat vše pro to, aby došlo k opravě této komunikace. To, jak s námi „zametl“ investor a úřady při stavbě stoupacích pruhů je pro mne poučením pro další krajské investice. Tuto středu (8. 1.) jsme komunikaci projeli se zástupcem stavební firmy, která nám připraví na akci předběžný rozpočet. Oprava této komunikace je v návrhu investic na rok 2014, přičemž předpokládám, že z plánu investic v rámci projednání celého plánu v radě a v zastupitelstvu města nevypadne!

Druhá otázka se týká průtahu obcí Pěkov. Můžete nám sdělit aktuality, objížďky a další omezení, které nás čekají v tomto roce?

Stavební investice Královéhradeckého kraje do opravy komunikace II/303 přes Pěkov je v současné době ve fázi stavebního řízení. V prosinci proběhlo na radnici ústní jednání mezi stavebním úřadem, který řízení vede MěÚ Náchod) a účastníky řízení. Ze strany města i ze strany účastníků řízení byly kladeny požadavky na maximální snahu o zachování možnosti příjezdu do Pěkova a Honů. Investor přistoupil na variantu, že většinu propustků pod komunikací bude provádět tzv. po polovinách, aby vždy druhá polovina komunikace byla průjezdná. Nicméně při provádění některých prací, jakými jsou zejména výměny vodovodů, či opravy větších mostů, nebude prostorově možné zachovat průjezd stavbou. V rámci řízení byly vzneseny i požadavky na zajištění služeb, jakými jsou dopravní obslužnost či odvoz odpadů. Objízdné trasy budou projednávány až po té, co bude vydáno stavební povolení, resp. po té, co stavební povolení nabude právní moci. Nicméně lze uzavřít, že stavba průtahu rozhodně v tomto roce zahájena nebude, neboť ji Královéhradecký kraj dosud díky absenci stavebního povolení nemohl zařadit do dotační žádosti. Nejdříve tak bude možné stavbu zahájit v roce 2015.

Co se týká letošních objížděk, je na místě upozornit, že od jara letošního roku bude zahájena rekonstrukce průtahu silnice č. II/303 přes Bukovici. Objízdná trasa pro osobní automobily a autobusy je navržena přes Suchý Důl a Hlavňov, ovšem dosud nebyla oficiálně projednána a schválena. Otázkou je, nakolik bude možné případně jednat s o dočasně změně dopravní značení na spojce Bukovice – Žďár, ovšem s ohledem na to, že úsek stavby zahrnuje i křižovatku u motorestu Lucky Luck (Fialka), tak patrně tato druhá trasa nebude moci být trasou alternativní.

Pěkova se pak částečně dotkne podzimní oprava silničního úseku od křižovatky pod Ostašem na vrchol stoupání k Lachovu, která bude provedena v rámci povinných oprav komunikací po objížďce při stavbě stoupacích pruhů. Oficiální objízdná trasa na Teplice bude vedena přes Českou Metuji, nicméně je možné, že část dopravy bude nutné vést přes Pěkov. K této akci nemám v této chvíli žádné bližší informace. Tato stavba by měla být prováděna v září a říjnu, takže omezení z ní vzešlá budou jen krátkodobá.

Snad dva roky se projednává navýšení tlaku ve vodovodním řádu na Honech. Jsou nějaké novinky?

Dovolím si upřesnit, že jednání se společnosti VAK byla na základě vedeného stavebního řízení týkajícího se jedné novostavby v místní části Hony zahájena v listopadu 2012, takže není pravdou, že se je věc projednávána dva roky… Nicméně, v listopadu a v prosinci roku 2013 jsem jednal se zástupci společnosti VAK (Ing. Vaněk, Ing. Thér), přičemž závěr jednání je pro nás určitým příslibem, že situace bude řešena.

De facto se nabízejí dvě řešení. Jedno řešení spočívá v osazení tlakové stanice ve stávajícím vodojemu s tím, že tato tlaková stanice by zajistila zvýšení tlaku vody ve vodovodní řadu. Existuje zde určité riziko zvýšení poruch vodovodu, neboť vodovod na Honech již má určité stáří. Druhým řešením je postupná etapovitá výměna vodovodu (např. ve dvou až třech etapách), která by rovněž byla dostačujícím řešením pro zlepšení tlakových poměrů ve vodovodu. Konečnému návrhu technického řešení bude předcházet sondáž na stávajícím potrubí. Sondáž by měla být provedena na jaře letošního roku v délce cca 10 – 20 m potrubí. Potrubí bude vyjmuto, nahrazeno novým potrubím, a původní potrubí bude prověřeno (v řadě prvé bude prozkoumáno, jak hodně je potrubí „zarostlé“ a v řadě druhé bude ověřena jeho pevnost pro větší tlakové poměry. Následně nás společnost VAK seznámí s návrhem řešení. O konečném řešení a časovém plánu realizace Vás budeme informovat.

 

Další investice je dodělání odvodnění dešťové vody. Kanalizace končí u Knittelů, kde je i zaslepený kanál. Voda poté vytéká na silnici. Tato akce je rovněž poptávána jak ze strany OV, tak i ze strany občanů. V loňském roce byla z rozpočtu vyřazena. Jak tomu bude letos?

V roce loňském nebyla zcela vyřazena, nicméně byla tzv. zařazena „pod čáru“. Abych to vysvětlil, stala se z ní akce, k jejíž realizaci by rada města dala souhlas v případě, když by se rozpočet vyvíjel přebytkově, nicméně daňové příjmy byly v průběhu celého roku na nižší úrovni, než jaký byl původní předpoklad. Tudíž, i když v rozpočtu část prostředků přebývala, zrealizovali jsme za tyto prostředky opravu havárie horské vpusti na komunikaci Pustina, neboť tato horská vpust byla po jarním tání nebezpečná jak pro pěší, tak pro cyklisty, a konečně i pro osobní automobily a tento stav jsme nemohli nechat bez odezvy.

 

Ve druhé polovině roku 2013 bylo zahájeno zateplení a rekonstrukce polické základní školy. Můžete nám stručně říci, o jak velkou investici se jedná a zda je hrazena z dotace nebo se na ni podílí město ze svého rozpočtu?

Od doby rekonstrukce městské čistírny odpadních vod je to jedna z největších městských investic. Jelikož školu navštěvují žáci ze všech místních částí města, je třeba tuto investici vnímat šířeji. Náklady akce se budou pohybovat kolem 19 mil. Kč s tím, že dotace z operačního fondu životního prostředí bude činit přibližně 10 mil Kč (pozn. o celkové výši dotace nebylo dodnes závazně rozhodnuto, nicméně v této výši byla dotace neoficiálně přislíbena).

Poslední otázka na závěr. Na podzim roku 2014 se budou konat komunální volby. Bude investiční plán města ve druhém pololetí počítat s možnou personální obměnou ve vedení radnice nebo na tuto skutečnost nebude mít žádný vliv. Je možné, aby například na rozpočtované projekty, které budou čekat na realizaci v závěru roku 2014, dala „nová radnice“ stopku?

Na závěr tedy skutečně peprný dotazJ pokud bych si chtěl přihřát svou politickou polívčičku, dovolil bych si – s jistou nadsázkou – říci, že pokud budu zvolen, zasadím se o kontinuitu rozhodování samosprávy ve věci již schválených investicJ Ovšem pokud se mám vyjádřit zcela vážně a trochu i pragmaticky, tak odpovím následující. Případné personální změny nebudou mít na investice plánované v roce 2014 negativní vliv. V řadě prvé proto, že nové zastupitelstvo bude konstituováno začátkem listopadu, a to je doba, kdy je většina drobnějších investičních akcí již rozběhnuta a dokončována, a v řadě druhé proto, že půjde-li vše dobře (tedy tak jak nyní předpokládám) mohly by být investice v místní části Pěkov a Hony hotové ještě před komunálními volbami.

Děkuji za všechny položené otázky, na úplný závěr přeji všem občanům hodně zdraví, úspěchů a trpělivosti v roce 2014! Mé dveře jsou stále otevřené nápadům, podnětům či připomínkám, takže není třeba čekat vždy na jednání osadního výboru.

Děkuji za rozhovor a přeji úspěšný nový rok!

redakce